V novem mandatu nadaljujmo pot napredne Goriške.

Za mlado in perspektivno Goriško. 
S streho nad glavo.

STANOVANJA / MLADI / ŠOLSTVO
Še naprej bomo vlagali v razvoj kadrov s poudarkom na otrocih in obšolskih dejavnostih. V ta namen bomo spodbujali partnerstva med lokalnimi šolami, univerzo in podjetji ter podpirali projekte Primorskega tehnološkega parka in Xcentra. Obe ustanovi sta namenjeni pripravi otrok in mladih na ustvarjalno in inovativno življenje, digitalnemu opismenjevanju, podpori podjetnosti in vstopu novih podjetij na trg. Nadaljevali bomo sistematična investicijska vlaganja v predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje ter izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Pri tem bomo poskrbeli za mestne in podeželske šole in vrtce ter za pripadajoče športne objekte.

Priprava projektov za gradnjo v preteklem mandatu bo obrodila sadove. Obetajo se številne gradnje zasebnih in javnih stanovanj ter nove individualne gradnje. Med drugim bo z izvedenim odvodnjavanjem območja Ščeden in sodišča omogočeno nastajanje novih mestnih četrti.

Z novogradnjami bomo lahko realizirali prve stanovanjske skupnosti in nadaljevali subvencioniranje obrestnih mer za stanovanjske kredite ter sofinanciranje prenove podeželskih hiš.

Za vključujočo in skrbno Goriško.

SOCIALA / SKUPNOST / KAKOVOSTNO ŽIVLJENJE VSEH GENERACIJ
Skrb za starejše je že zdaj v jedru naših aktivnosti. V režiji Doma upokojencev in Stanovanjskega sklada bodo nastali dnevni center in stanovanjska skupnost za starejše na Erjavčevi ter oskrbovana stanovanja ob Kornu.

Zagotovili bomo prostore za izobraževalne dejavnosti in druge oblike druženja starejših – v mestu in na podeželju. Starejšim omogočamo rentni odkup stanovanj

Okrepili bomo program pomoči na domu, omogočili sistem paliativne oskrbe in zgradili dolgo pričakovani prizidek zdravstvenega doma.

Za inovativno in napredno Goriško.

GOSPODARSTVO / DELOVNA MESTA / PAMETNO MESTO
Do cilja bomo pripeljali načrtovane poslovne cone. Nove površine za investicije in razvoj gospodarstva bomo vzpostavili v prenovljeni poslovni coni na območju nekdanje tovarne pohištva v Kromberku in razširili našo najuspešnejšo gospodarsko cono Solkan.

Nadaljevali bomo investicije v raziskave in razvoj skozi Center zelenih tehnologij, ki smo ga vzpostavili v sodelovanju z Univerzo v Novi Gorici. Pomembna je vzpostavitev univerzitetnega kampusa. Načrtujemo nadgradnjo projektov, namenjenih zunajšolskemu pridobivanju kompetenc v Xcentru, prav tako nadgradnjo projektov Primorskega tehnološkega parka.

V preteklem mandatu smo za razvoj gospodarstva namenili 6,6 milijona, od tega 1,15 milijona neposredne pomoči podjetjem. Tak tempo bomo nadaljevali.

Vizija razvoja

MESTNE OBČINE NOVA GORICA

Za podeželje in zeleno Goriško.

EKOLOGIJA / PODNEBJE / KMETIJSTVO
Za vsako posekano mestno drevo bomo še naprej posadili dve drevesi. Vzpostavili bomo čezmejni urbani park med Kostanjevico, vilo Rafut in goriškim gradom. Tam nastaja zeleno srce goriškega somestja.

Izjemna ustvarjalnost in bogata kulturna dediščina našega podeželja bosta ključnega pomena za njegov razvoj skozi turizem, šport in EPK. Dodatna sredstva za kulturno infrastrukturo bomo namenili obnovi kulturnih spomenikov, kot so grad Rihemberk, vila Rafut in vas Tabor. V sklopu EPK bomo obnovili podeželske kulturne domove. Nadaljevali bomo širjenje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, sanacijo plazov v Šmihelu in Gradišču. Skupaj s petimi občinami vzpostavljamo skupno upravljanje in sanacijo namakalnega omrežja Vogršček.

Po zgledu konzorcija vinarjev bomo spodbujali združevanje tudi na drugih področjih, kot sta na primer oljkarstvo in sadjarstvo. Napredno in ekološko kmetijstvo je osnova za razvoj turizma in podeželja. V Dornberku bomo vzpostavili tehnološki center za vinarstvo, vinogradništvo in promocijo vin Vipavske doline.

Za povezano in mobilno Goriško.

URBANIZEM / PROMETNA INFRASTRUKTURA
Razvita Evropa ima sodobno železniško omrežje. Dohitevamo jo! Skupaj z državo bomo nadaljevali posodabljanje železniške postaje in iz Nove Gorice naredili železniško vozlišče, ki s primestno železnico povezuje gospodarsko poselitveno območje čezmejne goriške regije.

Spodbujali bomo uporabo alternativnih pogonskih goriv, dodali električne polnilnice in zgradili parkirne hiše na Cankarjevi ulici.

V sodelovanju z DRSI bomo nadaljevali gradnjo vzhodne vpadnice (Vodovodna pot). Državo bomo spodbudili k širitvi ceste Ravnica-Trnovo, preplastitvi kritičnih odsekov ceste Grgar-Čepovan in asfaltaciji ceste Čepovan-Lokve-Mala Lazna. Za zagotovitev večje varnosti na občinskih cestah bomo preplastili kritične odseke občinskih cest na Trnovski in Banjški planoti ter vzpostavili varne poti za pešce.

Za dolgotrajen učinek evropske prestolnice kulture.

GO! 2025
Učinki EPK bodo vidni pred letom 2025 in po njem. Cilj je v skupnih projektih povezati delovanje javnih zavodov, nevladnih organizacij in vseh, ki delujete na področju kulture.

Prometna infrastruktura z intermodalnimi centri bo pripravljena za sprejem večjega števila gostov. Načrt vključuje tudi čezmejno omrežje avtobusnih linij, souporabo avtomobilov in čezmejno izposojo koles. Nujna bo spodbuda širjenja namestitvenih kapacitet, kot so: hostli, apartmaji in B & B.

Območje posodobljene železniške postaje bo obogateno z železniškim podhodom za pešce in kolesarje ter s prenovo Trga Evrope in dveh sosednjih objektov. Z umikom polovice tovornih tirov se bo začela uresničevati zamisel EPK-distrikta, v katerem bodo stanovanja, študentski domovi in univerzitetne stavbe. Poleg tega bomo obnovili objekte kulturne dediščine, kot so: Vila Bartolomei, Grad Kromberk in Vila Rafut. Optimizirana bo uporaba čezmejnega nabora kulturnih objektov in infrastrukture.

Za gostoljubno, športno in doživetij polno Goriško.

TURIZEM / ŠPORT / DOŽIVETJA
Z izvedbo programa EPK bomo v prihodnjih letih videli porast vrhunskega kulturno-družabnega dogajanja. Ob vsem tem bomo nadaljevali oživljanje Delpinove ulice, ki bo z novo kavarno in knjigarno, uličnimi sejmi, s kulinaričnimi dogodki in kulturnimi prireditvami postala prizorišče alternativnega mestnega dogajanja. Razširili bomo ponudbo komercialnih filmov s slovenskimi podnapisi v goriškem kinu na »Travniku«.

Nadaljevali bomo vlaganja v trajnostni in zeleni turizem ter vlaganja v športno infrastrukturo, saj se je Goriška izkazala za idealno destinacijo za priprave športnih ekip in velikih mednarodnih športnih spektaklov. Nadaljevali bomo tudi prenovo vaških igrišč in urbanih prostorov za druženje in ustvarjanje. Uvedeno bo sistemsko programsko in projektno financiranje NVO.
ZA NAŠIMI BESEDAMI STOJIJO

številni realizirani projekti

Mandat 2018 - 2022 je bil poln izzivov, ki jih je prinesla epidemija koronavirusa. Kljub temu smo z zagnanostjo realizirali rekordno število investicij. Izvedli smo projekte prejšnjega mandata, pripravili nove in začrtali razvojne smernice skupaj z državo.
VEČ
Vir: MONG, Foto: Mateja Pelikan, interni arhivi
envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram